Certifikace

Společnost Herrmann & Vogel považuje za důležité obchodovat pouze se zbožím, které splňuje požadavky na kvalitu a udržitelnost. Tyto požadavky jsou specifikovány v rámci certifikacích, ať již povinných či dobrovolných.

Nejčastěji skloňovanou povinnou certifikací je Osvědčení o shodě řízení výroby pro konstrukční dřevo obdélníkového průřezu ale normy EN 14081-1+41:2011 nutné pro konstrukční řezivo. Zákazníkům na vyžádání rádi zašleme certifikát výrobce, od něhož pochází konkrétní dodávka konstrukčního řeziva. To samé platí pro certifikáty na lepené konstrukční dřevo (KVH) a lepené lamelové dřevo (BSH), k nimž Vám také rádi na požádání poskytneme certifikáty našich dodavatelů.

Certifikát PEFC (PEFC/08-31-0017)

Dlouhodobě splňujeme kritéria certifikace PEFC, čímž se zavazujeme, že nepracujeme s dřívím, že by pocházelo u kontroverzních zdrojů a zajišťuje požadavky dané směrnicí EUTR 995/2010 platné od 3.3.2013. Jsme rádi, že i ÚHUL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů), který je pověřen kontrolou dodržování EUTR, ocenil náš systém kontroly a požádal nás o jeho představení na konferenci v roce 2016.

Díky certifikaci PEFC si můžeme být jisti, že děláme maximum pro to, abychom byli součástí udržitelného hospodářství a vyhnuli se dřevu z kontroverzních zdrojů, které například používají geneticky modifikované organismy, přeměňují lesy na jiné vegetační typy (včetně přeměny přírodních lesů na lesní plantáže) nebo nesplňují požadavky místní, národní nebo mezinárodní legislativy. Toto nesplňování legislativy se může týkat nelegální těžby, nesprávného hospodaření v oblastech se zvláštními přírodními a společenskými hodnotami nebo v místech, kde žijí chráněné a ohrožené druhy. PEFC se zaměřuje taktéž na zdravotní a pracovní podmínky vztahující se na pracovníky v lesnictví či vlastnická a uživatelská práva původních obyvatel.

Dále prohlašujeme, že nebráníme zaměstnancům se sdružovat, určit si zástupce zaměstnanců podle Zákoníku práce, nevyužíváme nucené práce, nezaměstnáváme nezletilé, nediskriminujeme své pracovníky a zabezpečujeme na svých pracovištích požadavky BOZP.

Logo PEFC (PEFC/08-31-0017)

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Herrmann & Vogel spol. s r.o., jsme se zavázali zachovat přesnost, důvěrnost a bezpečnost osobních údajů. Níže naleznete prohlášení o ochraně osobních údajů, které mimo jiné popisuje kategorie osobních údajů, které zpracováváme, jak mohou být vaše osobní údaje zpracovávány, k jakým účelům a na jakém právním základě vaše údaje zpracováváme a jak je chráněno vaše soukromí. Seznamte se pozorně s tímto oznámením, které vám umožní poznat naše názory a postupy vztahující se k vašim osobním údajům a způsob, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Ke stažení

PEFC Certifikát H&V
Prohlášení o ochraně osobních údajů