Bude Schweighofer stavět v Čechách?

14.6.2014

Již delší dobu se spekuluje o možných nových aktivitách firmy Holzindustrie Schweighofer provozující v 90. letech pily ve Ždírci a Plané. Roku 2001 prodala Honzinustrie Schweighofer obě pily společnosti Stora Enso Timber a o rok později nastartovala své podnikatelské aktivity v Rumunsku, kde dnes vlastní dvě pily a dva podniky na zpracování dřeva pro výrobu nábytku. V polovině února loňského roku navštívili zástupci společnosti město Vodňany a představili tamnímu zastupitelstvu plán výstavby pily v blízkosti města.

O několik týdnů později, 6. března 2013 bylo vyhověno žádosti města o písemnou formulaci celého projektu, v níž pan Jürgen Berger, zástupce společnosti Holzindustrie Schweighofer, popisoval plánovanou investici dosahující výše až 4 miliardy korun a stručně shrnul, co by mělo být i Vodňan vybudováno, přičemž neopomněl zdůraznit, že by nově vzniklý podnik byl schopen nabídnout až 500 pracovních míst, což pro město a jeho okolí, kde nezaměstnanost dosahuje až 9,1 %, představovalo významný argument. Holzindustrie Schweighofer také deklarovala, že by na vodňanské pile zpracovávala až milion m3 jehličnaté kulatiny, což má představovat přibližně pětinu kulatiny, která je v současnosti exportována pouze jako surovina bez přidané hodnoty.
Celá záležitost pak z mediálního hlediska takřka utichla a to až do konce ledna tohoto roku, kdy vodňanská delegace navštívila Schweighoferovu pilu v rumunské Sobesi, která svými rozměry odpovídá velikosti plánované vodňanské investice. I o této události však zprvu informoval pouze Zpravodaj města Vodňany a teprve s měsíčním odstupem byl publikován článek v Hospodářských novinách, na který během jediného týdne navázalo několik českých i zahraničních webových portálů a časopisů. Žádný z nich však neposkytl jakékoliv průlomové informace, které by nebyly známy již ze Zpravodaje města Vodňany. Povětšinou byla pouze podána informace o plánované investici a její výši, která je v daném kraji rekordní a byla srovnávána pouze s výstavbou Temelína. Ve většině článků byla zmíněna i vysoká nezaměstnanost, která by mohla být tímto projektem částečně vyřešena a na řadu přišly obvykle i případné problémy s dopravou. Články se lišily pouze tím, koho se jednotlivá média rozhodla citovat, v článcích tak figuroval zaměstnanec úřadu práce upozorňující na složitou situaci v regionu; nezaměstnaný, který by na nové pile rád získal práci; prezident Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu vyzdvihující, že by bylo dřevo zpracováno již na našem území a nevyváženo pouze ve formě kulatiny; pracovník lesní zprávy chválící pořádek na rumunské pile a jejich důsledný boj proti šíření kůrovce a mnozí další. Kromě občasného upozorňování na případné dopravní komplikace zůstává v médiích jediným ryze kritickým hlasem majitel pily ve Vodňanech, který varuje, že kvůli stavbě nového podniku a jeho nárokům na vysoké množství suroviny, by již dnes prořídlé české lesy mohly do 10 let přestat existovat.

Z většiny publikovaných článků vyznívá, že stavba pily u Vodňan byla takřka hotovou záležitostí a v cestě by jí mohlo stát snad jen referendum, které se ve Vodňanech konalo společně s volbami do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014. O to větší kontrast představoval článek portálu Timber-online, který citoval samotného Geralda Schweighofera, z jehož slov rozhodně nevyplývá jednoznačné stanovisko: „Snažíme se již léta o získání pozemku v Čechách, ale proces je velmi náročný, protože o všem rozhodují lokální zastupitelstva, což celou věc značně komplikuje. V uplynulých čtyřech letech několik podobných pokusů ztroskotalo. Pokud by to nakonec vyšlo, nejsem zatím schopen říci, co plánujeme. Něco ve směru dřeva, prostě získat a zhodnotiti pozemek."

Začátkem března 2014 zájem médií o vodňanský projekt opět opadl a nové informace se objevovaly pouze na webových stránkách zřízených k tomuto účelu městem Vodňany, a které mimo jiné obsahovaly rozsáhlou sekci otázek a odpovědí svědčící o aktuálnosti a diskutovanosti tohoto tématu ve Vodňanech. Vedle informační kampaně, za níž obsahově odpovídalo město Vodňany a finančně ji zaštiťovala společnost Holzindustrie Schweighofer byla ještě před referendem vypracována i Analýza ekonomického dopadu investice placená z rozpočtu města. Tato analýza vyzněla pozitivně, poukázala na zlepšení socioekonomické situace ve městě Vodňany a v celém regionu v důsledku vybudování nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti, která měla ze současných 9,1 % klesnout na 5,3 %. Pro samotné město však investice výrazný ekonomický přínos nepředstavovala, odhadován byl spíše neutrální dopad, a to zejména kvůli systému rozpočtového určení daní, z nichž připadne městu z dané investice jen minimum. Město by však mohlo těžit z příspěvků nadace Holzindustrie Schweighofer, která v místech působení firmy podporuje zejména sociální a kulturní projekty. Neutrální byl výsledný dopad i v případě kraje, kde budou příjmy zřejmě vyváženy náklady nutnými na údržbu komunikací. V případě nepřímých dopadů se investice měla projevit sníženým nákladů na vyplácení sociálních dávek a dalších výdajů spojených s nezaměstnaností a v případě subdodavatelů zvýšeným množstvím zakázek a tím i možností dalšího rozvoje. Obecně bylo oceňováno, že přidaná hodnota zůstane v regionu a dřevo by nebylo z jihočeského kraje nadále vyváženo v podobě kulatiny.

Navzdory výrazně pozitivnímu vyznění všech publikovaných materiálů panovaly zřejmě mezi obyvateli Vodňan obavy intenzivně přiživované různými předsudky a fámami, které byly vyvráceny již mnohými odborníky, ale přesto stále existují. Jako příklad lze uvést obavu z vykácení českých lesů v důsledku působení nové pily. Tuto domněnku vyvrátil ihned po jejím zveřejnění oslovený pracovník lesní zprávy, město Vodňany na svých webových stránkách velmi srozumitelně vysvětluje, že navýšení těžby dřeva nehrozí, protože těžba je regulována předem danými plány ale Zákona o lesích 289/1995 Sb. a Honzindustrie Schweighofer navíc nemá v plánu navyšovat těžbu dřeva, ale naopak využívat kulatinu, která je doposud určena k exportu. Vzhledem k tomu, že ještě v květnovém vydání Zpravodaje města Vodňany pociťoval zastupitel Radek Čejka potřebu se k tomuto tématu vyjadřovat a uvádět na pravou míru nebezpečí decimace českých lesů, zůstávala tato otázka zřejmě stále tématem mnohých debat. Již samotný název Čejkova příspěvku „A dost dezinformacím" svědčil o napjaté situaci před referendem. Samotné referendum však nakonec odhalilo především nízký zájem obyvatel Vodňan o dění ve městě. Své stanovisko sdělilo 1765 obyvatel, což činí 32,8 % občanů a chybělo tedy 118 hlasujících, aby bylo dosaženo alespoň 35% účasti a referendum bylo platné. Ze zúčastněných se téměř dvě třetiny vyjádřily proti a zbylá třetina vybudování nové pily podpořila. Zastupitelstvo města se následně na konci června v rámci hlasování vyslovilo v neprospěch plánované investice.

Gerald Schweighofer pro Timber-online uvedl, že je s rozhodnutím srozuměn a že o stavbu pily na svém území projevily zájem i jiné obce. Česká televize záhy informovala, že Hospodářská komora považuje investici za velmi zajímavou a proto se snaží nabídnout nové lokality.

Vzhledem k poněkud rezervovanému přístupu Geralda Schweighofera nepředstavuje však nejzajímavější otázku ne to, jak se obyvatelé či zastupitelé Vodňan postavili k referendu, ale zda má Holzindustrie Schweighofer skutečně zájem v Čechách investovat zmíněné 4 miliardy korun a postavit závod na ploše 50 hektarů nebo jestli se jen chce čas od času ve střední Evropě připomenout a ukázat, že možná nebude navždy schovaná v Rumunsku, kde v současné době za intenzivních protestů Greenpeace staví již třetí pilu.

autor: Klára Popovová

zpět